آلت پرستان - نیما شهسواری & Nima Shahsavari

آلت پرستان

By نیما شهسواری & Nima Shahsavari

  • Release Date: 2022-05-10
  • Genre: Political Science

Description

کتاب آلت پرستان

نوشته نیما شهسواری

مغزهای هرز رفته

مادرانی قربانی کودکی خویش

انتقال ویروسی مهلک به طفلهای نحیف در حال تکامل

تکاملی از جنس یک گیاه

از جنس یک برگ

فکر کن ریشه برگ را به استثمار خویش در آورد