قیام - Nima Shahsavari

قیام

By Nima Shahsavari

  • Release Date: 2022-05-12
  • Genre: Political Science

Description

کتاب شعر قیام

اثر نیما شهسواری

کتاب شعر قیام مجموعه از اشعار کوتاه نیما شهسواری است

قیام شامل هشتاد و شش عنوان شعر است

مضامین این اشعار پیرامون باور به جان آزادی برابری، نقد قدرت ادیان و خدا است