THE WANTED - Robert Crais

THE WANTED

By Robert Crais

  • Release Date: 2023-02-01
  • Genre: Fiction & Literature

Description

"‘दिवॉन्टेड’यारॉबर्टक्रेझयांच्यामूळकादंबरीचातितकाचथरारकअनुवाद!एकथरारकिंवाचैनीसाठीतीनतरुणमुलंअठराठिकाणीचोऱ्याकरतात.पैसे,दागिन्यांबरोबरलॅपटॉपहीचोरतात.यातल्याएकालॅपटॉपमध्येअसतेअतिशयमहत्त्वाचीमाहिती.तीउघडझालीतरकाहीउच्चपदस्थांनाफासावरजावेलागण्याचीशक्यताअसते.मगतोचोरीलागेलेलालॅपटॉपमिळविण्यासाठीसुरूहोतोजीवघेणा,थरारकपाठलाग..!चोरीकरणाऱ्यामुलांच्यामागेदोनगुंड,त्यांच्यामागेएकसहृदयीगुप्तहेरआणिपाठोपाठपोलीस...त्यापाठलागातूनकसेखूनहोतातआणितीनतरुणमुलंत्यातूनवाचतातकीनाहीप्रत्येकपानागणिकउत्कंठावाढविणारे,विलक्षणवेगवानकथानक,वाचकजागीचखिळूनराहतोआणिया‘पाठलागातकधीसामीलहोतोहेकळतहीनाही...!"